Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 685/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzyżowie z 2017-08-09

Sygn. akt I C 685/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 sierpnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Strzyżowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

SSR Jolanta Mac-Śnieżek

Protokolant

Ewa Salamon-Krypel

po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2017 roku w Strzyżowie

sprawy z powództwa B. W.

przeciwko

pozwanemu (...) S. A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S. A. w W. na rzecz powódki B. W. kwotę 1.419,00 złotych (jeden tysiąc czterysta dziewiętnaście złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 lipca 2016 roku do dnia zapłaty;

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III.  nie obciąża powódki kosztami procesu związanymi z oddaloną częścią powództwa;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Strzyżowie kwotę 71,00 złotych, tytułem opłaty sądowej od pozwu oraz kwotę 674,89 złotych, tytułem wynagrodzenia biegłego, od uiszczenia których powódka została zwolniona;

V.  zasądza od Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Strzyżowie na rzecz adwokata M. K. (1) adwokacka w S. kwotę 2.952,00 złotych, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce B. W. z urzędu.

Sędzia Sądu Rejonowego

Jolanta Mac-Śnieżek

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 9 sierpnia 2017 r., sygn. akt I C 685/16

Powódka B. W. wniosła pozew przeciwko pozwanemu (...) S.A. z siedzibą w W.,
w którym domagała się zasądzenia na jej rzecz kwoty 12.000,00 złotych wraz
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 31 dnia po dniu zgłoszenia szkody do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu podała, że z pozwanym łączy ją umowa ubezpieczenia z tytułu (...).

W dniu 6 lutego 2016 roku podczas zjazdu na nartach upadła na oblodzeniu i doznała urazu kolana. W tym samym dniu powódka udała się na Izbę Przyjęć ZOZ w S., gdzie rozpoznano uraz stawu kolanowego prawego oraz założono jej gips.

Po zdarzeniu powódka leczyła się w Poradni Urazowo-Ortopedycznej ZOZ w S., gdzie rozpoznano następstwa urazów kończyny dolnej.

W dniu 22 lutego 2016 roku usunięto powódce gips, po czym stwierdzono obrzęk stawu kolanowego. Zalecono stopniowe obciążanie z asystą kul przez okres 10 dni.

Podczas wizyty dnia 7 marca 2016 roku lekarz stwierdził mierny obrzęk stawu kolanowego i zalecił dalsze chodzenie o kulach oraz wizytę kontrolną
z (...).

W związku z zaistniałym wypadkiem powódka leczyła się także
w prywatnym gabinecie lekarskim w J. u lekarza specjalisty ortopedy – traumatologa.

Powódka zgłosiła u pozwanego swoje roszczenia i po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym pozwany wypłacił jej świadczenie w kwocie 2.365,00 złotych.

Podczas badania lekarskiego lekarz orzecznik pozwanego ustalił 6 % uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na uprzednio istniejący stan chorobowy kolana prawego powódki, pozwany obniżył uszczerbek o 1 %.

Pozwany w odpowiedzi na pozew, k. 18, wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zwrot kosztów postepowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany podał, że bezspornym jest, że w dniu wypadku strony łączyła polisa dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Po zgłoszeniu przez powódkę szkody pozwany wypłacił jej kwotę 2365,00 złotych, zgodnie z orzeczeniami lekarskimi określającymi u niej 6 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Nadto podał, że w wyniku dokonanej przez niego oceny, nie ma podstaw do wypłaty na rzecz powódki świadczenia w wyższej wysokości.

Sąd ustalił:

W dniu 6 lutego 2016 roku powódka jadąc na nartach upadła na oblodzeniu i doznała urazu kolana. Powódka była objęta przez pozwanego dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Łączna suma ubezpieczenia została określona przez strony na kwotę 11.000,00 złotych.

dowód: akta szkody nr (...).

Bezpośrednio po wypadku powódka udała się na Izbę Przyjęć ZOZ
w S., gdzie rozpoznano uraz stawu kolanowego prawego oraz została zaopatrzona w szynę gipsową na okres 2 miesięcy.

W wyniku przedmiotowego wypadku powódka doznała dystorsji
kolana prawego, bez urazów towarzyszących.

Dalsze leczenie powódka kontynuowała w trybie ambulatoryjnym: pierwotnie w Poradni Chirurgicznej, a następnie w (...)
w S. i w J.. Wobec braku poprawy po leczeniu zachowawczym, po ocenie klinicznej została przyjęta na Oddział Ortopedii Szpitala Wojewódzkiego w J., gdzie przebywała od 16 do 19 marca 2016 roku.

W trakcie hospitalizacji wykonano zabieg artroskopii - usunięcie 1/3 części trzonu łękotki przyśrodkowej oraz stwierdzono częściowe uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego oraz chonodromalację II º rzepki,

Dalsze leczenie kontynuowała w (...)
w J.. Stosowała ortezę przez okres 3 miesięcy.

Leczenie zakończono w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Powódka doznała uszczerbku na zdrowiu w zakresie urazu kolana prawego w wysokości 8% z punktu 155a per analogiam – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania i wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U.2013.954.).

Biegły ortopeda - traumatolog W. P. wskazał, iż powyższy zakres uszczerbku wynika z uszkodzeń śródstawowych stwierdzonych
w badaniu artroskopowym i zaopatrzonych chirurgicznie oraz dysfunkcji czynnościowych stawu potwierdzonych w badaniu ortopedycznym.

Biegły stwierdził, że u powódki występuje ograniczenie wyprostu kolana z brakiem przeprostu 10 º. Brak 20 º zgięcia kolana oraz obecna niestabilność przyśrodkowa I º. Występuje również koślawość kolan konstytucyjna po
10 – 15 º, bez objawów łąkotkowych i bez niestabilności w płaszczyźnie strzałkowej.

Przy określaniu zakresu uszczerbku biegły uwzględnił wszystkie elementy zaburzeń w zakresie narządu ruchu i uszczerbku w zakresie stawu kolanowego.

dowód: karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 19 marca 2016r., karta informacyjna izby przyjęć z dnia 06 lutego 2016r., historia zdrowia i choroby powódki z prywatnego gabinetu lekarskiego, skierowanie do poradni specjalistycznej z dnia 11 lutego 2016r., historia choroby powódki z ZOZ w S., zaświadczenie
z gabinetu rehabilitacji z dnia 8 czerwca 2016r., zaświadczenie
z gabinetu rehabilitacji, zaświadczenie z dnia 21 czerwca 2016r.
z prywatnego gabinetu lekarskiego – wszystkie zalegające
w aktach szkody nr (...), opinia sądowo-lekarska biegłego W. P. z dnia 24 marca 2017r., k. 39-40 wraz z opinią uzupełniającą tego biegłego z dnia 24 maja 2017r., k. 60.

Pozwany po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym wypłacił powódce świadczenie w wysokości 2.365,00 złotych. W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego przez lekarza orzecznika pozwanego zostało wydane ostateczne orzeczenie określające powstanie 5 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

dowód: akta szkody nr (...).

Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dowodom w postaci dokumentów, których treść nie była kwestionowana przez strony.

W pełni zasługuje na wiarę opinia biegłego sądowego W. P. która sporządzona została w sposób kompetentny, fachowy i rzetelny. Biegły ten w opinii uzupełniającej odniósł się do zarzutów pełnomocnika powódki i w sposób logiczny oraz przekonujący je wyjaśnił, podtrzymał w całości swoją opinię zasadniczą. Wskazał, iż po przeprowadzonym u powódki badaniu ortopedycznym nie stwierdził deficytu ruchomości. Podał, że orzeczony uszczerbek został określony na zasadzie per analogiam, z powodu ograniczenia ruchomości w maksymalnym zgięciu. Dlatego ustalenia te jako przekonujące stanowią podstawę do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Mając na uwadze powyższe, Sąd zważył, co następuje:

Bezspornym w niniejszej sprawie jest, że w dniu wypadku, tj. 6 lutego 2016 roku strony łączyła polisa dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, na łączną sumę ubezpieczenia w kwocie 11.000,00 złotych.

Na podstawie opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii –traumatologii W. P. Sąd ustalił, że powódka B. W. doznała długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 8%.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż powódce przysługuje roszczenie z art. 805 § 1 i 2 k.c. o wypłatę stosownego odszkodowania pieniężnego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego pozwany wypłacił powódce świadczenie pieniężnie w wysokości 2.365,00 złotych, przyjmując 5 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Tym samym pozwany przyjął zgodnie z zawartą umową, iż za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu powódce należy się świadczenie pieniężne
w wysokości 473,00 złotych.

Wydając wyrok Sąd uwzględnił wypłaconą powódce dotychczas kwotę
i zasądził od pozwanego na jej rzecz dalszą kwotę 1.419,00 złotych za pozostałe 3 % uszczerbku na zdrowiu.

W pozostałej części Sąd powództwo oddalił, jako nieuzasadnione.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł na podstawie art. 805 § 1 i 2 k.c.

Odsetki ustawowe za opóźnienie Sąd zasądził zgodnie z żądaniem pozwu od dnia24 lipca 2016 roku, przyjmując, iż pozwany pozostawał w zwłoce ze spełnieniem świadczenia w 31 dniu po zgłoszeniu szkody.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 455 k.c. w zw. z art. 481 k.c.,
w zw. z art. 817 § 1 i 2 k.c. Niespełnienie świadczenia przez ubezpieczyciela
w terminie określonym w art. 817 § 1 i 2 k.c. powoduje obowiązek zapłaty odsetek.

Orzeczenie o kosztach Sąd oparł o przepis art. 98 § 1 k.p.c., z którego wynika, że strona przegrywająca obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2016 roku, sygn. akt I Co 466/16,
k. 28, powódka B. W. została zwolniona z kosztów sądowych w całości.

Na koszty te w przedmiotowej sprawie składa się kwota 71,00 złotych tytułem opłaty sądowej od pozwu oraz kwota 674,89 złotych, tytułem wynagrodzenia biegłego, od uiszczenia których powódka została zwolniona, dlatego Sąd nakazał ściągnąć te kwoty od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Strzyżowie.

Sad zasądził od pozwanego całą kwotę tytułem wynagrodzenia biegłego, gdyż bez tej opinii nie byłoby możliwe rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Ponadto na podstawie § 8 pkt 5 oraz § 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu Sąd zasądził od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego
w S. na rzecz adwokata M. K. (2) Kancelaria Adwokacka
w S. kwotę 2.952,00 złotych, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce B. W. z urzędu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bigos
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Mac-Śnieżek
Data wytworzenia informacji: