Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 322/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzyżowie z 2017-12-29

Sygn. akt I C 322/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Strzyżowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

SSR Jolanta Mac-Śnieżek

Protokolant

Alicja Rokita

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2017 roku w Strzyżowie

sprawy z powództwa P. (...) w W.

przeciwko

pozwanemu S. B.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  kosztami postępowania obciąża powoda.

Sędzia Sądu Rejonowego

Jolanta Mac-Śnieżek

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 29 grudnia 2017 r., sygn. akt I C 322/17

P. (...) we W. wniósł pozew o zasądzenie od pozwanego S. B. na jego rzecz kwoty 513,94 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Nadto wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania wraz
z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych, opłatą skarbową od pełnomocnictwa oraz opłatą od pozwu.

W uzasadnieniu twierdzeń pozwu powód podał, że strona pozwana oraz A. (...) Polska zawarli w dniu 19 czerwca 2008r. umowę o numerze klienta (...), na podstawie której S. B. nabył prawo zakupu produktów A. (...) Polska oraz ich dalszej sprzedaży i zobowiązał się do uiszczania opłat z tytułu nabywanych towarów i usług.

Pozwany pomimo upływu wyznaczonego terminu nie dokonał zapłaty, wobec czego w dniu 12 lipca 2012r. A. (...) Polska zawarła
z powodem umowę przelewu wierzytelności cedując na jego rzecz całość praw
i obowiązków wynikających z zawartej przez stronę pozwaną umowy
z wierzycielem pierwotnym.

Zadłużenie strony pozwanej stanowiące wartość przedmiotu sporu wynosi 513,94 złotych, na które składa się należność główna w wysokości 272,80 złotych oraz skapitalizowane odsetki w wysokości 241,14 złotych, na które składają się przejęte w drodze cesji wierzytelności odsetki wierzyciela pierwotnego naliczane zgodnie z postanowieniami umowy odpowiednio od niezapłaconej kwoty należności głównej wynikające z umowy oraz odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane przez stronę powodową od należności głównej za okres po dniu cesji wierzytelności do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone przez stronę powodową od należności głównej do dnia 1 stycznia 2016r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia pozwu.

Dalej podał, że dowodem istnienia oraz obowiązku spełnienia świadczenia, ciążącego na pozwanej jest wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej, podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu.

Powód podniósł też, że po zawarciu umowy cesji, a przed złożeniem pozwu w tej sprawie podjął wielokrotnie próby kontaktu z pozwanym oraz skierował do niego przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 27 kwietnia
2017 r. Starania te okazały się jednak bezskuteczne.

Sąd ustalił:

W dniu 12 lipca 2012 r. (...) Sp. z.o.o. z siedzibą
w W. zawarła z powodem P. (...)
we W. umowę sprzedaży niespornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do tej umowy wynikających z zawartych umów sprzedaży produktów sprzedającego.

Z wyciągu z elektronicznego załącznika do umowy cesji wynika, że dotyczyła ona także wierzytelności jakie posiadał (...) Sp. z.o.o. w stosunku do pozwanego S. B..

Zgodnie z wyciągiem z Ksiąg Rachunkowych Funduszu Sekurytyzacyjnego i Ewidencji Analitycznej z dnia 21 czerwca 2017 r.,
(...) (...) zobowiązanie dłużnika S. B., wynikające
z umowy o numerze klienta (...), na podstawie której nabył on prawo zakupu produktów A. (...) Polska oraz ich dalszej sprzedaży, na dzień 21 czerwca 2017r. wynosiło łącznie 513,94 złotych, w tym należność główna w kwocie 272,80 złotych i odsetki w kwocie 241,14 złotych.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2017r. powód za pośrednictwem organu uprawnionego do jego reprezentacji wezwał pozwanego do spłaty zadłużenia
w kwocie 511,07 złotych.

dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu Sekurytyzacyjnego
i Ewidencji Analitycznej (...) (...) z dnia 21 czerwca 2017 r., k. 7, potwierdzona kserokopia umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 12 lipca 2012 r., k. 8-9, wyciąg
z elektronicznego załącznika do umowy cesji z dnia 12 lipca 2012 roku, k. 10, pismo z dnia 27 kwietnia 2017r., k. 11.

Sad dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom, których treść nie była kwestionowana.

Biorąc pod uwagę powyższe – Sąd stwierdził, co następuje:

W sprawie, jak niniejsza ciężar udowodnienia faktów prawotwórczych obciąża stronę powodową. Powód w niniejszej sprawie musi zatem udowodnić dwie kwestie, tj. jego legitymacje czynną do występowania z roszczeniem wobec pozwanego, a także istnienie, wysokość i wymagalność roszczenia, wynikającego ze stosunku prawnego łączącego wierzyciela pierwotnego,
tj. (...) Sp. z.o.o. z siedzibą w W. z pozwanym.

Powód załączył do pozwu umowę sprzedaży wierzytelności do Funduszu Sekurytyzacyjnego z dnia 12 lipca 2012 r., wyciąg z elektronicznego załącznika do umowy cesji z dnia 12 lipca 2012 r., wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu Sekurytyzacyjnego i Ewidencji Analitycznej Nr (...) (...) z dnia
21 czerwca 2017 r.

Powód natomiast nie przedstawił żadnych dowodów, na podstawie których można ustalić wysokość i wymagalność dochodzonego roszczenia,
tj. dokumentu na podstawie którego można byłoby ustalić, że pozwanego łączył jakikolwiek stosunek prawny z wierzycielem pierwotnym, tj. (...) Sp. z.o.o. z siedzibą w W., dokumentu o skutecznym wypowiedzeniu pozwanemu umowy sprzedaży. Nie przedstawił również dokumentu, na podstawie którego Sąd mógłby ustalić, że roszczenie dochodzone pozwem jest wymagalne oraz od jakiej daty.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Sądu powód w niniejszej sprawie nie udowodnił swojej legitymacji czynnej do występowania z roszczeniem wobec pozwanego, a także istnienia, wysokości i wymagalności roszczenia, wynikającego ze stosunku prawnego łączącego wierzyciela pierwotnego
z pozwanym.

Z tych przyczyn Sąd powództwo oddalił, jako nieuzasadnione
(art. 353 k.c.).

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną
w art. 98 § 1 k.p.c. Sąd obciążył powoda kosztami postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bigos
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Mac-Śnieżek
Data wytworzenia informacji: