Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 382/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzyżowie z 2017-09-20

Sygn. akt I C 382/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Strzyżowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

SSR Jolanta Mac-Śnieżek

Protokolant

Alicja Rokita

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 roku w Strzyżowie

sprawy z powództwa (...) Ltd M.

przeciwko

pozwanej A. Z.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej A. Z. na rzecz powoda (...) Ltd M.kwotę 637,00 złotych (sześćset trzydzieści siedem złotych) w tym od kwoty 500,00 złotych z odsetkami umownymi w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 26 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 317,00 złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia Sądu Rejonowego

Jolanta Mac-Śnieżek

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 20 września 2017 r., sygn. akt I C 382/17

Powód (...) Ltd z siedzibą na M.wniósł pozew przeciwko pozwanej A. Z., w którym domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 637,00 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Nadto domagał się zasądzenia od pozwanej na jego rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu twierdzeń pozwu podał, że w dniu 26 stycznia 2017 r. pozwana dokonała rejestracji w systemie informatycznym spółki (...) Sp. z.o.o., będącej pośrednikiem świadczącym usługi kredytowe na rzecz spółki (...) Sp. z.o.o.

Dalej podał, że po dokonaniu rejestracji, pozwana złożyła wniosek
o pożyczkę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej (...) którego celem było zawarcie umowy pożyczki. Po wygenerowaniu profilu klienta spółka (...) Sp. z.o.o. wysłała pozwanej Ramową Umowę Pożyczki. Warunkiem potwierdzenia tej umowy, było zalogowanie się za pośrednictwem strony internetowej pożyczkodawcy, do rachunku bankowego strony pozwanej prowadzonego w systemie bankowości elektronicznej, co pozwana uczyniła w dniu 26 stycznia 2017 r., potwierdzając tym swoją tożsamość i wolę zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki.

W dniu 26 stycznia 2017r. (...) Sp. z.o.o., działając za pośrednictwem spółki (...) Sp. z.o.o. dokonała przelewu pożyczki na rachunek pozwanej w wysokości 500,00 złotych. Termin spłaty pożyczki ustalony został na dzień 25 lutego 2017 r.

Udzielona pozwanej pożyczka w ramach promocji, z uwagi na brak terminowej spłaty, spowodowała, że warunki promocji przestały obowiązywać
i pożyczkobiorca zobowiązany był do spłaty pożyczki wraz z kosztami, które zostały objęte rabatem. Powódka dochodzi w związku z tym kwoty 637,00 złotych, na którą składa się 500,00 złotych pożyczki i 137,00 złotych prowizji.

Nadto powód wskazał, że spółka (...) Sp. z.o.o. podjęła liczne próby kontaktu z pozwaną, celem wezwania do spłaty zadłużenia.

Końcowo podał, że w związku z faktem, iż działania windykacyjne nie przyniosły żadnego rezultatu, spółka (...) Sp. z.o.o. podjęła decyzję o cesji wierzytelności przysługującej jej w stosunku do strony pozwanej. W dniu 1 maja 2017r. powódka oraz spółka (...) Sp. z.o.o. zawarły umowę cesji wierzytelności.

Pozwana w odpowiedzi na pozew, k. 36 przyznała, że popadła w spiralę zadłużenia i dlatego zaciągnęła tą pożyczkę. Podała, że nie jest w stanie spłacać wszystkich zadłużeń i nie ma znikąd pomocy.

Biorąc pod uwagę powyższe – Sąd stwierdził, co następuje:

Pozwana A. Z. zawarła w dniu 26 stycznia 2017 r. z (...) Sp. z.o.o. z siedzibą w W., dla której pośrednictwo świadczy (...) Sp. z.o.o. z siedziba w W. oraz (...) Sp. z.o.o.
z siedzibą w W. umowę pożyczki nr (...) na kwotę 500,00 złotych, rejestrując się na stronie internetowej pożyczkobiorcy. Całkowity koszt udzielonej pożyczki wyniósł 641,10 złotych, po doliczeniu prowizji w kwocie 137,00 złotych oraz odsetek w kwocie 4,10 złotych. Termin spłaty pożyczki ustalony został na dzień 25 lutego 2017 r. Realizacja wypłaty kwoty pożyczki miała nastąpić w ciągu 7 dni na rachunek bankowy pożyczkobiorcy.

Integralną częścią umowy była Ramowa Umowa Pożyczki nr (...).

Powód w dniu 26 stycznia 2017 r. dokonał przelewu pożyczki w kwocie 500,00 złotych na rachunek bankowy pozwanej A. Z..

dowód: profil klienta, k. 5, umowa pożyczki nr (...) z dnia 26 stycznia 2017 r. wraz z załącznikiem nr 2, k. 6, ramowa umowa pożyczki – (...) z dnia 26 stycznia 2017 r. wraz z załącznikiem nr 1 i 2, k. 7-11, regulamin promocji „Pierwsza Pożyczka za darmo”, k. 12, przelew w wysokości 500,00 złotych dokonany w dniu 26 stycznia 2017r., na rzecz pozwanej, k. 13, wyciąg (...) Sp. z o.o.
w W. za okres 31 grudnia 2016r. do 30 stycznia 2017 r., k. 14-15.

Wierzyciel pierwotny (...) Sp. z.o.o. w dniu 1 maja 2017r. zwarł z powodem (...) Ltd Sp. z.o.o. z siedzibą na Malcie umowę cesji przysługujących mu i wymagalnych wierzytelności pieniężnych, szczegółowo określonych w Załączniku A do tej umowy.

Pismem z dnia 14 lipca 2017r. pierwotny wierzyciel (...) Sp. z.o.o. w imieniu powoda, poinformował pozwaną, że dług w kwocie 662,08 złotych z tytułu nie spłaconej umowy pożyczki zawartej w dniu 26 stycznia 2017r. o nr (...), której termin spłaty przypadał na dzień 25 lutego 2017r. został objęty cesją na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego (...)
z siedzibą na M., który jest uprawniony do dalszego dochodzenia roszczeń.

Powód pismem z dnia 14 lipca 2017r. zatatuowanym ostatecznie przedsądowe wezwanie do zapłaty, poinformował pozwaną o cesji wierzytelności dokonanej na jego rzecz przez wierzyciela pierwotnego i wezwał pozwaną do natychmiastowej spłaty długu, pod rygorem rozpoczęcia dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej, bez ponownego wezwania do zapłaty.

dowód: zawiadomienie pozwanej o dokonanej cesji wierzytelności
i ostateczne – przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 14 lipca 2017 roku wraz z potwierdzeniem nadania oraz Załącznikiem A, k. 16-18, zaświadczenie z dnia 7 lutego 2017 roku, k. 21, umowa cesji wierzytelności z dnia 1 maja 2017 roku, k. 18, 26-28.

Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dowodom z dokumentów, albowiem zostały wydane przez uprawnione organy, a nadto nie były kwestionowane przez żadną ze stron postępowania.

Sąd obdarzył również walorem wiarygodności zeznania pozwanej A. Z., albowiem nie budziły one wątpliwości Sądu jako spójne
i logiczne z pozostałym materiałem dowodowym.

Sąd ustalił:

Bezspornym w niniejszej sprawie jest fakt zawarcia w dniu 26 stycznia 2017 r. przez pozwaną A. Z. umowy pożyczki z wierzycielem pierwotnym (...) Sp. z.o.o z siedzibą w W. na kwotę 500,00 złotych.

Niespornie Sąd również ustalił, że pozwana A. Z. nie wywiązała się z zawartej umowy i nie spłaciła otrzymanej pożyczki, ponieważ popadła w spiralę zadłużeń.

Poza sporem pozostaje także zawarcie przez wierzyciela pierwotnego umowy cesji wierzytelności w dniu 1 maja 2017 r.

W sprawie, jak niniejsza ciężar udowodnienia faktów prawotwórczych obciąża stronę powodową. Powód musi zatem udowodnić dwie kwestie, tj. jego legitymacje czynną do występowania z roszczeniem wobec pozwanej, a także istnienie, wysokość i wymagalność roszczenia, wynikającego ze stosunku prawnego łączącego wierzyciela pierwotnego z pozwaną A. Z..

Powód załączył do pozwu umowę pożyczki nr (...) z dnia 26 stycznia 2017 r., ramową umowę pożyczki – (...) z dnia 26 stycznia 2017 r. wraz z załącznikiem nr 1 i 2, regulamin promocji „Pierwsza Pożyczka za darmo” oraz umowę cesji wierzytelności z dnia 1 maja 2017 r. wraz z Załącznikiem A.

Pozwana będąc słuchana na rozprawie w dniu 20 września 2017 r. przyznała fakt zawarcia przedmiotowej umowy z wierzycielem pierwotnym, przyznała również, że nie jest w stanie spłacić wszystkich zadłużeń, nadto pozwana nie kwestionowała przedłożonych przez powoda dokumentów.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał roszczenie powoda za uzasadnione i zasądził od pozwanej na jego rzecz kwotę 637,00 złotych z odsetkami umownymi od kwoty 500,00 złotych w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 26 lutego 2017r. do dnia zapłaty.

Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 353 k.c.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i § 2 1 k.c. przyjmując, iż maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd zasądził odsetki od dnia 26 lutego 2017 r., tj. od dnia wymagalności roszczenia zgodnie z zawartą umową, z której wynikało, iż termin spłaty pożyczki upłynął dnia 25 lutego 2017 r.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca obowiązana jest zwrócić stronie przeciwnej koszty procesu, zasądzając od pozwanej na rzecz powoda kwotę 317,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na koszty należne powodowi od pozwanej A. Z. składa się kwota 30,00 złotych, tytułem opłaty od pozwu, kwota 270,00 złotych, tytułem kosztów zastępstwa procesowego i 17,00 złotych opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bigos
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Mac-Śnieżek
Data wytworzenia informacji: