Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 361/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzyżowie z 2017-08-25

Sygn. akt I C 361/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Strzyżowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

SSR Jolanta Mac-Śnieżek

Protokolant

Alicja Rokita

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku w Strzyżowie

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G.

przeciwko

pozwanemu K. Z.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  kosztami postępowania obciąża powoda.

Sędzia Sądu Rejonowego

Jolanta Mac-Śnieżek

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt I C 361/17

(...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. wniósł pozew o zasądzenie od pozwanego K. Z. na jego rzecz kwoty 906,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu twierdzeń pozwu powód podał, że pozwany K. Z. oraz wierzyciel pierwotny (...) Sp. z.o.o. (obecnie (...) S.A.) zawarli w dniu 10 grudnia 2007 roku umowę o świadczenie usług.

Dalej podał, iż z uwagi na fakt nie wywiązania się pozwanego
z warunków umowy, została ona rozwiązana z dniem 10 marca 2009 roku.

Łączna wartość zadłużenia pozwanego wynikająca z załączonych dokumentów księgowych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie obliczonymi od dnia sporządzenia pozwu wynosi 905,12 złotych. Na kwotę tą składa się 475,00 złotych – suma niezapłaconych dokumentów księgowych oraz 430,12 złotych – suma odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych od dnia następnego po dacie płatności dokumentu księgowego do dnia sporządzenia pozwu.

W dniu 20 kwietnia 2015 roku wierzyciel pierwotny dokonał przelewu przysługującej mu od strony pozwanej wierzytelności na rzecz powoda. Wskazał, iż zbycie wierzytelności nastąpiło zgodnie z art. 509 k.c.,
w związku z czym uzyskał legitymację procesową czynną w niniejszym postępowaniu i wszedł w posiadanie dokumentacji przedkładanej wraz
z pozwem.

Wskazał, iż przed wytoczeniem powództwa podejmowane były próby polubownego odzyskania należnej od pozwanego kwoty, jednakże okazały się one bezskuteczne, dlatego zmuszony jest dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Pozwany K. Z. w odpowiedzi na pozew, k. 22 wniósł
o oddalenie powództwa. Podniósł zarzut przedawnienia roszczenia, gdyż faktura wystawiona była w 2009 roku i roszczenie się przedawniło.

Sąd ustalił:

W dniu 10 grudnia 2007 roku wierzyciel pierwotny (...) Sp. z.o.o. z siedzibą w W. (obecnie (...) S.A.) zawarł z pozwanym K. Z. umowę o świadczenie usług.

Umowa obejmowała następujące pakiety: „informacja i rozrywka”, „cinemax”, „dzieci”, „style moda muzyka”, „kultura nauka świat”, „sport
i motoryzacja”, „hity filmowe”. W umowie strony określiły numer i model dekodera, numer anteny, hasło literowe oraz hasło cyfrowe. Umowa została zawarta na okres 15 miesięcy.

dowód: umowa o świadczenie usług z dnia 10 grudnia 2007 roku, k. 8.

Wierzyciel pierwotny (...) Sp. z.o.o. (obecnie (...) S.A.) wystawił przeciwko pozwanemu notę obciążeniową nr (...)z dnia 12 maja 2009 roku na łączną kwotę 571,00 złotych. Na kwotę tą składają się: kara w wysokości ulgi z tytułu Promocyjnej Opłaty aktywizacyjnej w wysokości 99,00 złotych, kara z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy w wysokości 200,00 złotych, kara za zerwanie warunków (...) korzystania z płatnych pakietów w wysokości 176,00 złotych oraz saldo z poprzedniego okresu wynoszące 96,00 złotych. Termin płatności został określony na dzień 27 maja 2009 roku.

Pismem z dnia 25 maja 2015 roku wierzyciel pierwotny zawiadomił pozwanego, iż w dniu 20 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 509 k.c. dokonał przeniesienia przysługującej mu od pozwanego wierzytelności wraz z prawem naliczania odsetek na rzecz (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G..

Powód pismem z dnia 25 maja 2015 roku wezwał pozwanego do zapłaty zadłużenia w kwocie 835,31 złotych w terminie do dnia 8 czerwca 2015 roku, pod rygorem podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania należności na drodze prawnej.

dowód: nota obciążeniowa nr (...)z dnia 12 maja 2009 roku, k. 12, zawiadomienie o zmianie wierzyciela z dnia 25 maja 2015 roku, k. 9, wezwanie do zapłaty z dnia 25 maja 2015 roku, k.10-11.

Sąd dał wiarę dowodom z dokumentów, które zostały wydane przez uprawnione organy i ich treść nie była kwestionowana przez strony. Stanowią one środki dowodowe, korzystające z domniemania, które obejmuje to, że osoba która je podpisała złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Biorąc pod uwagę powyższe - Sąd stwierdził, co następuje:

Powództwo wniesione przez (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. nie zasługiwało na uwzględnienie. W sprawie, jak niniejsza ciężar udowodnienia faktów prawotwórczych obciąża stronę powodową (art. 6 k.c.). Powód musi zatem udowodnić dwie kwestie, tj. jego legitymacje czynną do występowania z roszczeniem wobec pozwanego, a także istnienie, wysokość
i wymagalność roszczenia, wynikającego ze stosunku prawnego łączącego wierzyciela pierwotnego, tj. (...) Sp. z.o.o. (obecnie (...) S.A.) z pozwanym K. Z..

Powód załączył do pozwu umowę o świadczenie usług z dnia 10 grudnia 2007 roku zawartą pomiędzy wierzycielem pierwotnym, a pozwanym, pismo zatytułowane zawiadomienie o zmianie wierzyciela, wezwanie do zapłaty oraz notę obciążeniową nr (...)z dnia 12 maja 2009 roku,
z terminem płatności 27 maja 2009 roku.

Powód natomiast nie załączył do pozwu umowy przelewu wierzytelności, na podstawie której Sąd mógłby ustalić, że (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
z siedzibą w G. jest następcą prawnym wierzyciela pierwotnego, z którym pozwany K. Z. zawarł umowę o świadczenie usług.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Sądu powód w niniejszej sprawie nie udowodnił swojej legitymacji czynnej do występowania z roszczeniem wobec pozwanego.

Na marginesie wskazać należy, iż podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia jest zasadny, gdyż wierzytelność pierwotnego wierzyciela uległa przedawnieniu 27 maja 2012 roku

Z tych przyczyn Sąd powództwo oddalił, jako nieuzasadnione
(art. 353 k.c.).

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną
w art. 98 § 1 k.p.c. Sąd obciążył powoda kosztami postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bigos
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Mac-Śnieżek
Data wytworzenia informacji: